PRAVIDLÁ ČLENSTVA V KLUBE

Klub:   Občianske združenie NIKI Dance & Sport Polgári Társulás
Ul. Kolož 148/1, 945 01 Komárno Ďulov Dvor
IČO: 42427941

Člen: meno priezvisko
trvalý pobyt
dátum narodenia

Zákonný zástpca:
(vyplňa sa len v prípade, ak člen je mladší ako 18 rokov)
meno priezvisko
trvalý pobyt

Klubové pravidlá prijaté na zasadnutí členov OZ s vedením štatutárneho zástupcu Nikoleta Čenkyová, týkajúce sa fungovania klubu, členstva v klube, a členských poplatkov.
Členské pravidlá sú platné od 01. septembra 2020.
Ponuka služieb členom klubu:

  • spoločenské pre rôzne vekové kategórie
  • tanečná príprava pre deti v predškolskom veku
  • moderný tanec pre rôzne vekové kategórie
  • javiskový tanec pre rôzne vekové kategórie
  • latino len pre ženy a dievčatá – rôzne vekové kategórie

Tréningy sa uskutočnia na základe platného rozvrhu, ktorá je zverejnená na webovej stránke www.nikidance.sk aj v klube a môže sa meniť podľa potreby. O zmenách v rozvrhu členov bude informovať vedenie klubu buď písomnou formou mailom alebo v SMS sráve, alebo telefonicky.

Tréningy sa uskutočňujú aj v čase letných prázdnin okrem skupiny v predškolskom veku. Rozvrh na toto obdobie bude zostavené vždy najneskôr k 30. júnu v roku.

Počas letných prázdnin budú konsolidované skupiny (rôzne vekové kategórie v jednej skupine)

Členstvo v klube: 

Prijatie do klubu: členstvo v klube je podmienené vyplnením registračného listu a prijatím pravidiel klubu. Registračný formulár je možné vyplniť cez web stránku klubu a spolu s prijatím pravidiel podať elektronicky, alebo v papierovej forme a to vytlačením formulára z web stránky spolu s pravidlami klubu, obe vyplniť, podpísať a v dvoch vyhotoveniach odovzdať v klube. (formulár na stianutie)

Vrátenie členstva: je možné vždy do konca mesiaca predchádzajúceho mesiacu, v ktorom sa má uskutočniť platba za ďalšie obdobie, a to v písomnej forme. Je dôležité pripomenúť, ak oznámenie o ukončení sa nedoručí vo vyššie uvedenom termíne, členské sa stáva splatným aj na ďalšie obodie, tj. Štvrťrok. (formulár na stiahnútie)

Členský príspevok: členovia klubu neplatia za počet hodín, ktoré absolvovali v danom mesiaci, ale za členstvo v klube. Z uvedeného vyplíva, ak sa člen v priebehu mesiaca nezúčastní ani jednej vyučovacej hodiny, členský príspevok je potrebné uhradiť aj v takomto prípade, až kým trvá členstvo v klube Niki Dance&Sport.

Členské je splatné vždy za štvrťrok a platba sa uskutoční podľa tabulky nižšie, je možnosť úhrady členského aj v polročných a ročných intervaloch.

Pre predškolský vek je obdobím 1 mesiac, platba sa uskutoční vždy vopred do 15. dňa predchádzajúceho mesiaca. Pri registrácii je potrebné uhradiť 2 mesiace vopred, t.j. 40,00 EUR (viď.cenník nižšie) Podmienky ukončenia členstva sú obdobné ako pri vyšších vekových kategóriách.

V prípade choroby člen má možnosť nahradiť zameškané hodiny v iných podobných skupinách v iný deň v týždni ako by mal v pôvodnom rozvrhu.

Členské príspevky:

Týždenne 1x/25 euro/Mesiac Týždenne 2x/ 35euro/Mesiac
Štvrťrok: 75,00 EUR 105,00 EUR
Polrok: 140,00 EUR – 10,00 EUR zľava 190,00 EUR – 20,00 EUR  zľava
Rok: 275,00 EUR- 1 mesiac ZDARMA 385,00 EUR- 1 mesiac ZDARMA
1. štvrťrok
september
október
november
2. štvrťrok
december
január
február
3. štvrťrok
márec
ápríl
máj
4. štvrťrok
jún
júl
august
Splatnosť: 15. August
(1.polrok)
(rok)
15. November 15 Február
(2. polrok)
15. Máj

Ak člen navštevuje 2 rôzne hodiny (spoločenský tanec a moderný alebo javiskový), platí cena 2x týždenne.

Individuálne hodiny 15,00 EUR / 45 min. – zrušenie individuálnych hodín je možné len 24 hodín pre uskutočnením hodiny, v opačnom prípade poplatok za hodinu sa stane splatným.

Predškolský vek: 1 hod./ 60 minút/20,00 € mesačne

Pri prijatí registračného formulára sa vystaví splátkový kalendár s termínmi a podmienkami platby.

Platba sa uskutoční na účet číslo SK7209 0000 0000 5140971450 (uviesť meno priezvisko člena, obdobie ktorého sa platba týka). 

Majiteľom účtu je NIKI Dance & Sport Polgári társulás.

Je možné sa zúčastniť letného sústredenia počas letných prázdnin, termín a podmienky ktorého sa uverejnia v dostatočnom predstihu vždy pred uskutočnením sústredenia.

V tanečnej škole každý trénuje na vlastnú zodpovednosť.

Používať prezúvky je povinné.

Vypracovala: Nikoleta Čenkyová – štatutárna zástupca        Komárno, 01.augusta 2020

 

 

Svojím podpisom potvrdzujem, že som pravidlá prečítal/a, beriem ich na vedomie a súhlasím s ich znením.

 

……………………………………………………..                               …………………………………………………

NIKI Dance & Sport                                                                              Člen

Stiahnuť dokument