PRAVIDLÁ ČLENSTVA V KLUBE

Klub:   Občianske združenie NIKI Dance & Sport Polgári Társulás
Ul. Kolož 148/1, 945 01 Komárno Ďulov Dvor
IČO: 42427941

Člen: meno priezvisko
trvalý pobyt
dátum narodenia

Zákonný zástpca:
(vyplňa sa len v prípade, ak člen je mladší ako 18 rokov)
meno priezvisko
trvalý pobyt

Klubové pravidlá prijaté na zasadnutí členov OZ s vedením štatutárneho zástupcu Nikoleta Čenkyová, týkajúce sa fungovania klubu, členstva v klube, a členských poplatkov.
Členské pravidlá sú platné od 01. septembra 2020.
Ponuka služieb členom klubu:

  • spoločenské pre rôzne vekové kategórie
  • tanečná príprava pre deti v predškolskom veku
  • moderný tanec pre rôzne vekové kategórie
  • latino len pre ženy a dievčatá – rôzne vekové kategórie

Tréningy sa uskutočnia na základe platného rozvrhu, ktorá je zverejnená na webovej stránke www.nikidance.sk aj v klube a môže sa meniť podľa potreby. O zmenách v rozvrhu členov bude informovať vedenie klubu buď písomnou formou mailom alebo v SMS sráve, alebo telefonicky.

Tréningy sa uskutočňujú aj v čase letných prázdnin okrem skupiny v predškolskom veku. Rozvrh na toto obdobie bude zostavené vždy najneskôr k 30. júnu v roku.

Počas letných prázdnin budú konsolidované skupiny (rôzne vekové kategórie v jednej skupine)

Doleuvedené ceny sa vzťahujú na veľké skupiny (10 a viac členov). Ak bude možné uskutočňovať hodiny iba v !!!menších skupinách nie zapríčinením vedenia tanečnej školy!!!,
čas výučby sa môže krátiť bez zmeny cien.

Prípadné !!!online vyučovanie je súčasťou výučby!!! bez výnimky. Vzťahujú sa na ne rovnaké podmienky ako pri prezenčnej forme.

Členstvo v klube: 

Prijatie do klubu: členstvo v klube je podmienené vyplnením registračného listu a prijatím pravidiel klubu. Registračný formulár je možné vyplniť cez web stránku klubu a spolu s prijatím pravidiel podať elektronicky, alebo v papierovej forme a to vytlačením formulára z web stránky spolu s pravidlami klubu, obe vyplniť, podpísať a v dvoch vyhotoveniach odovzdať v klube. (formulár na stianutie)

Vrátenie členstva: je možné vždy do konca mesiaca predchádzajúceho mesiacu, v ktorom sa má uskutočniť platba za ďalšie obdobie, a to v písomnej forme. Je dôležité pripomenúť, ak oznámenie o ukončení sa nedoručí vo vyššie uvedenom termíne, členské sa stáva splatným aj na ďalšie obodie, tj. Štvrťrok. (formulár na stiahnútie)

Členský príspevok: členovia klubu neplatia za počet hodín, ktoré absolvovali v danom mesiaci, ale za členstvo v klube. Z uvedeného vyplíva, ak sa člen v priebehu mesiaca nezúčastní ani jednej vyučovacej hodiny, členský príspevok je potrebné uhradiť aj v takomto prípade, až kým trvá členstvo v klube Niki Dance&Sport.

Členské je splatné vždy za štvrťrok a platba sa uskutoční podľa tabulky nižšie, je možnosť úhrady členského aj v polročných a ročných intervaloch.

Pre predškolský vek je obdobím 1 mesiac, platba sa uskutoční vždy vopred do 15. dňa predchádzajúceho mesiaca. Pri registrácii je potrebné uhradiť 2 mesiace vopred, t.j. 40,00 EUR (viď.cenník nižšie) Podmienky ukončenia členstva sú obdobné ako pri vyšších vekových kategóriách.

V prípade choroby člen má možnosť nahradiť zameškané hodiny v iných podobných skupinách v iný deň v týždni ako by mal v pôvodnom rozvrhu.

Členské príspevky:

Týždenne 1x/25 euro/Mesiac Týždenne 2x/ 35euro/Mesiac
Štvrťrok: 75,00 EUR 105,00 EUR
Polrok: 140,00 EUR – 10,00 EUR zľava 190,00 EUR – 20,00 EUR  zľava
Rok: 275,00 EUR- 1 mesiac ZDARMA 385,00 EUR- 1 mesiac ZDARMA
1. štvrťrok
september
október
november
2. štvrťrok
december
január
február
3. štvrťrok
márec
ápríl
máj
4. štvrťrok
jún
júl
august
Splatnosť: 15. August
(1.polrok)
(rok)
15. November 15 Február
(2. polrok)
15. Máj

Ak člen navštevuje 2 rôzne hodiny, platí cena 2x týždenne.

Individuálne hodiny 15,00 EUR / 45 min. – zrušenie individuálnych hodín je možné len 24 hodín pre uskutočnením hodiny, v opačnom prípade poplatok za hodinu sa stane splatným.

Predškolský vek: 1 hod./ 50 minút/20,00 € mesačne

Pri prijatí registračného formulára sa vystaví splátkový kalendár s termínmi a podmienkami platby.

Platba sa uskutoční na účet číslo SK7209 0000 0000 5140971450 (uviesť meno priezvisko člena, obdobie ktorého sa platba týka). 

Majiteľom účtu je NIKI Dance & Sport Polgári társulás.

Je možné sa zúčastniť letného sústredenia počas letných prázdnin, termín a podmienky ktorého sa uverejnia v dostatočnom predstihu vždy pred uskutočnením sústredenia.

V tanečnej škole každý trénuje na vlastnú zodpovednosť.

Používať prezúvky je povinné.

Vypracovala: Nikoleta Čenkyová – štatutárna zástupca        Komárno, 01.augusta 2020

 

 

Svojím podpisom potvrdzujem, že som pravidlá prečítal/a, beriem ich na vedomie a súhlasím s ich znením.

 

……………………………………………………..                               …………………………………………………

NIKI Dance & Sport                                                                              Člen

Stiahnuť dokument