PRAVIDLÁ ČLENSTVA V KLUBE

Klub:   Občianske združenie NIKI Dance & Sport Polgári Társulás
Ul. Kolož 148/1, 945 01 Komárno Ďulov Dvor
IČO: 42427941

Člen: meno priezvisko
trvalý pobyt
dátum narodenia

Zákonný zástpca:
(vyplňa sa len v prípade, ak člen je mladší ako 18 rokov)
meno priezvisko
trvalý pobyt

Klubové pravidlá prijaté na zasadnutí členov OZ s vedením štatutárneho zástupcu Nikoleta Čenkyová, týkajúce sa fungovania klubu, členstva v klube, a členských poplatkov.
Členské pravidlá sú platné od 01. januára 2023.
Ponuka služieb členom klubu:

  • spoločenské tance pre rôzne vekové kategórie
  • tanečná príprava pre deti v predškolskom veku
  • moderný a hip-hop tanec pre rôzne vekové kategórie
  • rôzne tanečné a pohybové štýly pre rôzne vekové kategórie (podľa aktuálnej ponuky)
  • latino len pre ženy a dievčatá – rôzne vekové kategórie

Tréningy sa uskutočnia na základe platného rozvrhu, ktorá je zverejnená na webovej stránke www.nikidance.sk aj v klube a môže sa meniť podľa potreby. O zmenách v rozvrhu členov bude
informovať vedenie klubu buď písomnou formou mailom alebo v SMS sráve, alebo telefonicky. Tréningy sa uskutočňujú aj v čase letných prázdnin okrem skupiny v predškolskom veku. Rozvrh na toto obdobie bude zostavené vždy najneskôr k 30. júnu v roku. Počas letných prázdnin budú konsolidované skupiny (rôzne vekové kategórie a tanečné štýly v jednej skupine)

V NAŠEJ ŠKOLE JE SÚČASŤOU ROKU AJ LETO, ČIŽE NIE JE MOŽNÉ ČLENSTVO ALEBO PLATBU ZA ČLENSTVO NA TOTO OBDOBIE POZASTAVIŤ A POKRAČOVAŤ OPÄŤ OD SEPTEMBRA.

Nižšie uvedené ceny platia pre veľké skupiny (10 a viac členov). Ak sa z dôvodov, ktoré nemôžeme ovplyvniť, sa môžu hodiny tanca konať len pre menšie skupiny, môže byť dĺžka výučby skrátená bez zmeny cien uvedených v pravidlách.

O nline hodina je bez výnimky súčasťou výuky. Tieto stretnutia podliehajú rovnakým pravidlám ako tradičná výuka.

Členstvo v klube: 

Prijatie do klubu: členstvo v klube je podmienené vyplnením registračného listu a prijatím pravidiel klubu. Registračný formulár je možné vyplniť cez web stránku klubu a spolu s prijatím pravidiel podať elektronicky, alebo v papierovej forme a to vytlačením formulára z web stránky spolu s pravidlami klubu, obe vyplniť, podpísať a v dvoch vyhotoveniach odovzdať v klube. (formulár na stianutie)

Vrátenie členstva: je možné vždy do konca mesiaca predchádzajúceho mesiacu, v ktorom sa má uskutočni ť platba za ďalšie obdobie, a to v písomnej forme. Je dôležité pripomenúť, ak oznámenie o ukončení sa nedoručí vo vyššie uvedenom termíne, členské sa stáva splatným aj na ďalšie obodie, tj. Štvrťrok. (formulár na stiahnútie)

Členský príspevok: členovia klubu neplatia za počet hodín, ktoré absolvovali v danom mesiaci, ale za členstvo v klube. Z uvedeného vyplíva, ak sa člen v priebehu mesiaca nezúčastní ani jednej vyučovacej hodiny, členský príspevok je potrebné uhradiť aj v takomto prípade, až kým trvá členstvo v klube Niki Dance&Sport.

Členské je splatné vždy za štvrťrok (deti školského veku) a platba sa uskutoční podľa tabulky nižšie, je možnosť úhrady členského aj v polročných a ročných intervaloch.

Pre predškolský vek je obdobím 1 mesiac, platba sa uskutoční vždy vopred do 15. dňa predchádzajúceho mesiaca. Pri registrácii je potrebné uhradiť 2 mesiace vopred, t.j. 40,00 EUR (viď.cenník nižšie) Podmienky ukončenia členstva sú obdobné ako pri vyšších vekových kategóriách.

Pre vekovú skupinu materských škôl sú hodiny tanca počas letných prázdnin pozastavené, členstvo je však platné a dochádzka na hodiny sa automaticky obnoví od septembra, pokiaľ rodič písomne neoznámi svoj úmysel vrátiť členstvo. Členský príspevok na nasledujúci školský rok je potrebné uhradiť do 15. augusta bežného roka. Ak dieť a u ž nastupuje do školy, v tom prípade je potrebn é zaplatiť členský príspevok pre školopovinn é deti (štvrťro čne).

Zaplatené členské sa neprenáša na ďalšie obdobie. V prípade choroby člen má právo a možnosť po dohode s klubom nahradiť vynechané hodiny v iných podobných skupinách v iný deň v týždni ako by mal v pôvodnom rozvrhu.

Individuálne hodiny: zrušenie individuálnych hodín je možné len 24 hodín pred uskutočnením hodiny, v opačnom prípade poplatok za hodinu sa stane splatným.

Pri prijatí registračného formulára sa vystaví splátkový kalendár s termínmi a podmienkami platby.

Platba sa uskutoční na účet číslo SK7209 0000 0000 5140971450 (uviesť meno priezvisko člena, obdobie ktorého sa platba týka).
Majiteľom účtu je NIKI Dance & Sport Polgári társulás

Je možné sa zúčastniť letného tanečného sústredenia počas letných prázdnin, termín a podmienky ktorého sa uverejnia v dostatočnom predstihu vždy pred uskutočnením sústredenia.

1. štvrťrok
september
október
november
2. štvrťrok
december
január
február
3. štvrťrok
márec
ápríl
máj
4. štvrťrok
jún
júl
august
Splatnosť: 15. August
(1.polrok)
(rok)
15. November 15 Február
(2. polrok)
15. Máj

Členské príspevky:

CSOPORT / SKUPINA FREKVENCIA / FREKVENCIA FIZETÉSI HATÁRIDŐ / PLATNOSŤ ÁR / CENA
ovisok / škôlkári heti 1×50 perc / 1×50 min. týždenne havi / mesačná 20,00 €
gyerekek / deti heti 1×90 perc / 1×90 min. týždenne havi / mesačná 29,00 €
negyedéves / štvrťročná 87,00 €
féléves (½ hó kedvezmény) / polročná (zľava ½ mes.) 160,00 €
éves (1 hó kedvezmény) / ročná (zľava ½ mes.) 319,00 €
heti 2×90 perc / 2×90 min. týždenne havi / mesačná 40,00 €
negyedéves / štvrťročná 120,00 €
féléves (½ hó kedvezmény) / polročná (zľava ½ mes.) 220,00 €
éves (1 hó kedvezmény) / ročná (zľava ½ mes.) 440,00 €
felnőttek társastánc / dospelí spoločenské tance heti 1×90 perc / 1×90 min. týždenne havi / mesačná 29,00 €
1×90 perc / 1×90 min. 1 alkalom / 1 stretnutie 10,00 €
felnőttek latin / dospelí latino heti 1×60 perc / 1×60 min týždenne havi / mesačná 24,00 €
1×60 perc / 1×60 min. 1 alkalom / 1 stretnutie 8,00 €
magánórák / individuálky 1×45 perc / 1×45 min. 1 alkalom 1 fő / 1 stretnutie 1 osoba 18,00 €
1 alkalom 2 fő / 1 stretnutie 2 osoby 20,00 €
1×60 perc / 1x 60 min 1 akalom 2 fő / 1 stretnutie 2 osoby 25,00 €
bármilyen csoport / ľubovolná skupina heti 2×60 perc / týždenne 2×60 min. havi / mesačná 40,00 €

Ak člen navštevuje 2 rôzne hodiny (spoločenský tanec a moderný alebo iný tanečný štýl), platí cena 2x týždenne.

Občianske združenie si vyhradzuje právo zmeny cien v pomere, aká bude inflácia vyhlásená Národnou bankou Slovenska.

V tanečnej škole každý trénuje na vlastnú zodpovednosť.
Používať prezúvky je povinné.

Vypracovala: Nikoleta Čenkyová – štatutárna zástupca        Komárno, 01.januára 2023

 

 

Svojím podpisom potvrdzujem, že som pravidlá prečítal/a, beriem ich na vedomie a súhlasím s ich znením.

 

……………………………………………………..                               …………………………………………………

NIKI Dance & Sport                                                                              Člen

Stiahnuť dokument