KLUBSZABÁLYZAT

Klub:   Občianske združenie NIKI Dance & Sport Polgári Társulás
Ul. Kolož 148/1, 945 01 Komárno Ďulov Dvor
IČO: 42427941

Tag: név vezetéknév
állandó lakhely
születési dátum

Törvényes képviselő:
(amennyiben a tag 18 évnél fiatalabb személy)
név vezetéknév
állandó lakhely
A polgári társulás Čenkyová Nikoleta vezetésével megtartott ülésén hozott határozat a klub működéséről, tagságáról és tagsági díjáról

Ezen klubszabályzat 2020. szeptember 1 – től lép érvénybe.

Klub szolgáltatásai:

  • társastánc különböző korcsoportoknak
  • táncfoglalkozás óvodáskorú gyerekek részére
  • modern tán különböző korcsoportoknak
  • színpadi – show tánc különböző korcsoportoknak
  • latino csak nőknek, lányoknak – különböző korcsoportok

Tréningek az érvényes órarendnek megfelelően zajlanak, mely a klub weboldalán, www.nikidance.sk, valamint a klubban lesz elérhető. Az órarend változásairól a tagok írásban, mailen vagy SMS üzenetben, illetve telefonon lesznek értesítve.
Tréningek az iskolai nyári szünet idején is meg lesznek tartva, kivételt képez az óvodáskorú csoport. Az erre az időszakra vonatkozó órarend az adott év június 30-ig lesz közzétéve.

A nyári szünet ideje alatt összevont csoportokban folyik a foglalkozás (különböző korosztályok egy csoportban)

Klubtagság: 

Felvétel a tagok közé: a klubtagság a klub weboldalán megjelentetett jelentkezési ív kitöltésésvel és a klubszabályzat elfogadásával történik. Jelentkezési ív kitöltése lehetséges a klub weboldalán és a klubszabályzat elfogadásával elektronikusan elküldhető, valamint mindkét nyomtatvány letölthető a weboldalról,ebben az esetben kérjük mindkét dokumentumot két példányban kitölteni, aláírni és személyesen leadni a klub vezetőjének. (nyomtatványok letöltése)

Kilépés a klubból: mindig az esedékes fizetési hónapot megelőző hónap végéig írásban. Felhívjuk a kedves tagok és jövőbeni tagok figyelmét, hogy amennyiben az fentebb említett időpontig nem jelzik kilépési szándékukat, a következő időszakra (negyedév) vonatkozó tagsági díj kifizetésére kötelező érvényűvé válik. (nyomtatvány letöltése)

Tagsági díj: a klubtagok nem az abszolvált órák számáért fizetnek, hanem tagsági díjat. Említettből következik, hogy amennyiben a klubtag adott hónapban egyetlen tréningen sem vett részt, a tagsági díj ebben az esetben kötelezően fizetendő egészen addig amig a fentemlített módon nem szünteti meg a klubtag a tagságot a NIKI Dance & Sport klubban.

A tagsági díj negyedévre fizetendő és a fizetés a lentebb feltüntetett táblázat alapján történik, lehetőség van a tagsági díj féléves és éves kifizetésére is.

Az óvodáskorú csoport számára a tagsági díj havonta fizetendő, mindig előre, az érintett hónapot megelőző hónap 15. najáig. Belépéskor egyszerre 2 hónap fizetendő, 40,00 EUR (lásd árlista lentebb). A tagság befejezésének feltételei ugyanolyanok mint az idősebb csoportoknál.

Betegség esetén a klubtagnak joga van más csoporthoz csatlakozni, és ott bepótolni a kimaradt órákat.

Tagsági díjak:

Heti 1 alkalom/25 euro/Hónap Heti 2 alkalom/ 35euro/Hónap
Negyedév: 75 euro 105 euro
Félév: 140 euro- 10euro kedvezmény 190 euro- 20euro kedvezmény
Év: 275euro- 1 hónap INGYEN 385 euro- 1 hónap INGYEN

 

1. negyedév

szeptember
október
november

2. negyedév

december
január
február

3. negyedév

március
április
május

4. negyedév

június
július
augusztus

Fizetési határidő: Augusztus 15
(1.félév)
(év)
November 15 Február 15
(2. félév)
Május 15

Akik 2 különböző csoportba járnak (társas, és modern tánc, sszeptembertől színpadi-show tánc is indul!), azokra is a 2 alkalmas tagsági díj vonatkozik.

Magánórák 15,00 EUR / 45 min./alkalom – magán órák lemondását, 24 ÓRÁVAL ELŐBB szükséges jelezni, ellenkező esetben a magán óra díja felszámolásra kerül.

Óvodáskorú tagok: 1 óra/ 60 perc/20,00 € hónap

A jelentkezési ív leadásakor a klubtag egy fizetési határidőnaplót kap a tagsági fizetésének pontos részleteivel.

A tagsági díj kifizetése a következő számlaszámra történik SK7209 0000 0000 5140971450 (feltüntetni a tag nevét és az időszakot amelyre a fizetés vonatkozik). 

Számlatulajdonos NIKI Dance & Sport Polgári társulás.

Lehetőség van nyári edzőtáborban valórészvételre, melynek feltételei, úgy mint időpont, részvételi, fizetési feltételek, a tábor kezdete előtti időszakban elérhetők lesznek a weboldalon vagy a klubban.

A tánciskolában minden tag a saját felelősségére edz.

Váltócipő használata kötelező.

Kidolgozta: Nikoleta Čenkyová – képviselő        Komárno, 2020. augusztus 1.

Aláírásommal igazolom, hogy a klubszabályzatot elolvastam, tudomávul vettem és elfogadom.

 

……………………………………………………..                             …………………………………………………

NIKI Dance & Sport                                                                              Klubtag

 

Dokumentum letöltése

 

PRAVIDLÁ ČLENSTVA V KLUBE

Klub:   Občianske združenie NIKI Dance & Sport Polgári Társulás
Ul. Kolož 148/1, 945 01 Komárno Ďulov Dvor
IČO: 42427941

Člen: meno priezvisko
trvalý pobyt
dátum narodenia

Zákonný zástpca:
(vyplňa sa len v prípade, ak člen je mladší ako 18 rokov)
meno priezvisko
trvalý pobyt

Klubové pravidlá prijaté na zasadnutí členov OZ s vedením štatutárneho zástupcu Nikoleta Čenkyová, týkajúce sa fungovania klubu, členstva v klube, a členských poplatkov.
Členské pravidlá sú platné od 01. septembra 2020.
Ponuka služieb členom klubu:

  • spoločenské pre rôzne vekové kategórie
  • tanečná príprava pre deti v predškolskom veku
  • moderný tanec pre rôzne vekové kategórie
  • javiskový tanec pre rôzne vekové kategórie
  • latino len pre ženy a dievčatá – rôzne vekové kategórie

Tréningy sa uskutočnia na základe platného rozvrhu, ktorá je zverejnená na webovej stránke www.nikidance.sk aj v klube a môže sa meniť podľa potreby. O zmenách v rozvrhu členov bude informovať vedenie klubu buď písomnou formou mailom alebo v SMS sráve, alebo telefonicky.

Tréningy sa uskutočňujú aj v čase letných prázdnin okrem skupiny v predškolskom veku. Rozvrh na toto obdobie bude zostavené vždy najneskôr k 30. júnu v roku.

Počas letných prázdnin budú konsolidované skupiny (rôzne vekové kategórie v jednej skupine)

Členstvo v klube: 

Prijatie do klubu: členstvo v klube je podmienené vyplnením registračného listu a prijatím pravidiel klubu. Registračný formulár je možné vyplniť cez web stránku klubu a spolu s prijatím pravidiel podať elektronicky, alebo v papierovej forme a to vytlačením formulára z web stránky spolu s pravidlami klubu, obe vyplniť, podpísať a v dvoch vyhotoveniach odovzdať v klube. (formulár na stianutie)

Vrátenie členstva: je možné vždy do konca mesiaca predchádzajúceho mesiacu, v ktorom sa má uskutočniť platba za ďalšie obdobie, a to v písomnej forme. Je dôležité pripomenúť, ak oznámenie o ukončení sa nedoručí vo vyššie uvedenom termíne, členské sa stáva splatným aj na ďalšie obodie, tj. Štvrťrok. (formulár na stiahnútie)

Členský príspevok: členovia klubu neplatia za počet hodín, ktoré absolvovali v danom mesiaci, ale za členstvo v klube. Z uvedeného vyplíva, ak sa člen v priebehu mesiaca nezúčastní ani jednej vyučovacej hodiny, členský príspevok je potrebné uhradiť aj v takomto prípade, až kým trvá členstvo v klube Niki Dance&Sport.

Členské je splatné vždy za štvrťrok a platba sa uskutoční podľa tabulky nižšie, je možnosť úhrady členského aj v polročných a ročných intervaloch.

Pre predškolský vek je obdobím 1 mesiac, platba sa uskutoční vždy vopred do 15. dňa predchádzajúceho mesiaca. Pri registrácii je potrebné uhradiť 2 mesiace vopred, t.j. 40,00 EUR (viď.cenník nižšie) Podmienky ukončenia členstva sú obdobné ako pri vyšších vekových kategóriách.

V prípade choroby člen má možnosť nahradiť zameškané hodiny v iných podobných skupinách v iný deň v týždni ako by mal v pôvodnom rozvrhu.

Členské príspevky:

Týždenne 1x/25 euro/Mesiac Týždenne 2x/ 35euro/Mesiac
Štvrťrok: 75,00 EUR 105,00 EUR
Polrok: 140,00 EUR – 10,00 EUR zľava 190,00 EUR – 20,00 EUR  zľava
Rok: 275,00 EUR- 1 mesiac ZDARMA 385,00 EUR- 1 mesiac ZDARMA
1. štvrťrok
september
október
november
2. štvrťrok
december
január
február
3. štvrťrok
márec
ápríl
máj
4. štvrťrok
jún
júl
august
Splatnosť: 15. August
(1.polrok)
(rok)
15. November 15 Február
(2. polrok)
15. Máj

Ak člen navštevuje 2 rôzne hodiny (spoločenský tanec a moderný alebo javiskový), platí cena 2x týždenne.

Individuálne hodiny 15,00 EUR / 45 min. – zrušenie individuálnych hodín je možné len 24 hodín pre uskutočnením hodiny, v opačnom prípade poplatok za hodinu sa stane splatným.

Predškolský vek: 1 hod./ 60 minút/20,00 € mesačne

Pri prijatí registračného formulára sa vystaví splátkový kalendár s termínmi a podmienkami platby.

Platba sa uskutoční na účet číslo SK7209 0000 0000 5140971450 (uviesť meno priezvisko člena, obdobie ktorého sa platba týka). 

Majiteľom účtu je NIKI Dance & Sport Polgári társulás.

Je možné sa zúčastniť letného sústredenia počas letných prázdnin, termín a podmienky ktorého sa uverejnia v dostatočnom predstihu vždy pred uskutočnením sústredenia.

V tanečnej škole každý trénuje na vlastnú zodpovednosť.

Používať prezúvky je povinné.

Vypracovala: Nikoleta Čenkyová – štatutárna zástupca        Komárno, 01.augusta 2020

 

 

Svojím podpisom potvrdzujem, že som pravidlá prečítal/a, beriem ich na vedomie a súhlasím s ich znením.

 

……………………………………………………..                               …………………………………………………

NIKI Dance & Sport                                                                              Člen

Stiahnuť dokument